Mätstationer i Skåne

Luft i Skåne är ett samarbete för att visa luftkvalitén i och kring vår närmiljö. Halterna av ozon och kvävedioxid uppdateras varje timme. Partikelhalterna uppdateras en gång om dygnet. Luftföroreningar utgör ungefär 0,0001 % av den luft som vi andas, halterna som presenteras är i ug/m3. Mätstationerna i städerna är placerade i taknivå. I samarbetet ingår Malmö, Landskrona, Helsingborg, Trelleborg, Lund, Lunds Tekniska Högskola, Skånes Luftvårdsförbund samt Naturvårdsverket.

Ozon (O3) det vill säga det ozon som finns i marknivå till skillnad från det stratosfäriska ozonet som finns i ozonskiktet i de högre luftlagren. Det mesta av de uppmätta ozonhalterna kommer på intransport och har sitt ursprung från kontinenten. Skånes utsläpp bildar i sin tur ozon i angränsande regioner. Halterna är som högst under sommaren då solstrålningen är som störst. Korttidsexponering för marknära ozon kan förvärra astmabesvär.

Kvävedioxid (NO2) har i Skåne mest lokalt ursprung, men det förekommer även en viss intransport. Den största kvävedioxidkällan i Skåne är trafiken. Kvävedioxid försämrar lungfunktionen och kan förvärra astma- och allergireaktioner.

Partiklar (PM 10) är partiklar som är 10 µm eller mindre. I Skåne ger trafiken och intransport av förorenade luftmassor upphov till de högsta halterna av partiklar. Trafiken emitterar störst andel slitagepartiklar under den kalla delen av året då de högsta partikelhalterna brukar uppmätas. Partiklar i utomhusluft har visat sig vara en bidragande orsak till ökningar av lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar.
Malmö Stad
Lund
Landskrona Stad
Helsingborg
Trelleborg
Skånes Luftvårdsförbund
Naturvårdsverket
LTH
OPSIS
Sidan uppdaterad: 2021-11-23 | Sidansvarig: henric.nilsson@malmo.se